Start: 27 Novembro, 2019
00:00
End: 27 Novembro, 2024
00:00

Pola empresa NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. rematáronse as obras de MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL 2017043664, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 27 de novembro de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00