Start: 16 Xuño, 2021
00:00
End: 16 Xuño, 2026
00:00

Con data 10/06/2021 rematáronse as obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE OUSO DA TORRE, executadas pola empresa “CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A..

As indicadas obras foron financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2020.

Investimento PC2020

Nº Expte

Subvención

FondosMunicipais

MELLORA PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE OUSO DA TORRE

2020055744

38.672,28

0,00

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e nas Bases Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2020.

En Cambados, 16 de xuño de 2021. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00