Start: 26 Outubro, 2020
00:00
End: 25 Outubro, 2025
00:00

Pola empresa “JESÚS POMBO VIDAL, S.L.veñen de rematarse as obras de MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN”.

A referidas obras foron financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 26 de outubro de 2020. O Alcalde acc. D. Constantino Cordal Rodríguez.

Fees & Tickets
Free
$0,00