30 Novembro, -0001
00:00

Nestas datas veñen de rematarse as obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN COUTO DE ABAIXO_CASTRELO”, subvencionadas pola Axencia Galega de Desarrollo Local (AGADER) con cargo ao Plan de Mellora de Camiños Rurais 2023-2024, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia e e dando cumprimento ao establecido pola Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e artigo 18 da Resolución do AGADER, de data 28/02/2023, publícanse os datos relativos á subvención outorgada e á contratación:

Importe asignado (Plan de Mellora)

48.863,00 €

Orzamento aceptado

48.863,00 €

% Axuda

100%

Importe de axuda

48.863,00 €

Distribución por fondos

FEADER (60%)

29.317,80 €

MAPA (12%)

5.863,56 €

XUNTA(28%)

13.681,64 €

Anualidades

Anualidade 2023

(34,71%)

Anualidade 2024

(65,29%)

16.960,35 €

31.902,65

Prezo estimado

21% IVE

Orzamento base licitación

Obra.

47.573,00

9.990,33

57.563,33

Control calidade.

1.290,00

270,90

1.560,90

Total investimento.

48.863,00

10.261,23

59.124,23

IVE non subvencionable.

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Axuda outorgada (1)

Fondos do Concello (2)

Total

investimento

MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS RURAIS COUTO DE ABAIXO – CASTRELO

48.863,00

10.261,23

59.124,23

(1) Obras + control de calidade

(2) IVE das: obras + control calidade.

Licitadas as obras por procedemento aberto simplificado abreviado, resultou adxudicataria a empresa “CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)“:

Empresa

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo execución

Mellora 1

Mellora 2

COVSA

CIF: A36008886

47.454,07

9.965,35

57.419,42

143,91

15 días naturais

SI

SI

Mellora 1. Formigonado de cuneta en terra para mellorar a evacuación das augas pluviais de tipo transitable:

Cuneta triangular tipo transitable de 1,00 m. de ancho e 10 cm. De espesor con formigón HM-20/sp/40 , taludes e dimensións segundo planos e dirección de obra. Incluso formación da base de cuneta, refino compactación e nivelación.

Uds.

Prezo unitario

Total

43 m²

33,00 €

1.419,00 €

Mellora 2. Incremento de espesor da capa de pavimentación de 5 cm. que estaba proxectada a un espesor de 6 cm. con mestura bituminosa en quente AC 16 SURF 50/70 D:

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

Uds.

Prezo unitario

Total

1.927,00 m²

1,60 €

3.083,20 €

Tal e como se desprende da Acta de recepción das obras, asinada en data 22/05/2024, o investimento total ascendeu a:

Importe licitación:

Sen IVE:

47.573,00

Con IVE:

57.563,33

Importe adxudicación:

Sen IVE:

47.454,07

Con IVE:

57.419,42 €

Art. 242 i Exceso medicións:

Sen IVE:

4.381,16 €

Con IVE:

5.301,20 €

Importe execución:

Sen IVE:

51.835,23 €

Con IVE:

62.720,62 €

Melloras:

Executadas 4.502,20 €

O que se fai público para xeral coñecemento.

En Cambados, 24 de maio de 2024. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00

2 Scheduled Dates