Start: 26 Novembro, 2018
00:00
End: 23 Novembro, 2023
00:00

Téndose rematadas as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑO EN SERANTELLOS” (Obra nº 2018043390), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, as devanditas obras foron executadas pola empresa “NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.”, polo prezo total de 15.197,84 € (12.560,20 € e Ive 2.637,64 €).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do referido Plan

En Cambados, a 23 de novembro de 2018. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00