Start: 17 Setembro, 2020
00:00
End: 17 Setembro, 2025
00:00

Pola empresa “EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L. veñen de rematarse as obras “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS”, incluídas no LOTE Nº 1, que comprendían o pavimentado dos viais seguintes:

1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro. 4. Travesía Santa Mariña. 5. Rua do Castro. 6. Ramal Avda. Vilariño. 7. Tramo Rua Nova.

As mencionadas obras atopábanse financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados., 17 de setembro de 2020.A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00