Start: 26 Xullo, 2021
00:00
End: 27 Xullo, 2026
00:00

         

VÍDEO EXECUCIÓN DA OBRA

VÍDEO FINALIZACIÓN DA OBRA

Nestas datas veñen de finalizarse as obras de “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN”, da que foi adxudicataria a empresa “Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.”.

As citadas obras obras dispoñían das subvencións que se reflicten seguidamente:

Que para o citado investimento constan as concesións de subvencións nos expedientes nº 1255/2019 (FEADER-AGADER l20 1920 17 0134) o abeiro do Convenio de colaboración do 13/12/2016 entre o AGADER e o GDRGrupo17 Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés-Ulla-Umia para aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida LEADER Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 e 717/2021 (DEPUTACIÓN 2019000310) con cargo ao Plan Concellos 2018-209 (anualidade 2019).

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN Nº 1255/2019 (FEADER-AGADER) L20 1920 17 0134

Orzamento aceptado

con IVE

Subvención concedida 60%

FEADER-AGADER

Fondos Municipais

40%

64.420,22

38.652,13

25.768,09

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN Nº 717/2021 2021008572. DEPUTACIÓN PC2018-2019 (ANUALIDADE 2019)

Orzamento

IVE engadido

Subvención concedida 60%

FEADER-AGADER

Subvención 40%

DEPUTACIÓN PC2019

Fondos Municipales

(*)

64.420,22

38.652,13

25.768,09

0,00

(*) A aportación municipal finánciase con cargo á subvención outorgada pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos 2018-2019 (anualidade 2019)

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno, a Resolución de concesión da subvención ao abeiro da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, convocatoria 2020-2021 Submedida 19.2 e nas Bases Reguladoras do Plan Concellos 2018/2019.

En Cambados, 26 de xullo de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00