Start: 26 Maio, 2021
00:00
End: 26 Maio, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 2 , estendida o día 26/05/2021, na que se deu conta do informe-valoración do arquitecto técnico municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN“.

O financiamento do investimento é o seguinte:

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN Nº 1255/2019 (FEADER-AGADER) L20 1920 17 0134

FEADER-AGADER ao abeiro do Convenio de colaboración do 13/12/2016 entre o AGADER e o GDRGrupo17 Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés-Ulla-Umia para aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida LEADER Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

Orzamento aceptado

con IVE

Subvención concedida 60%

FEADER-AGADER

Fondos Municipais

40%

64.420,22

38.652,13

25.768,09

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN Nº 717/2021 2021008572. DEPUTACIÓN PC2018-2019 (ANUALIDADE 2019)

Orzamento

IVE engadido

Subvención concedida 60%

FEADER-AGADER

Subvención 40%

DEPUTACIÓN PC2019

Fondos Municipales

(*)

64.420,22

38.652,13

25.768,09

0,00

(*) A aportación municipal finánciase con cargo á subvención outorgada pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos 2018-2019 (anualidade 2019)

DESCARGAR DILIXENCIA Nº 2

En Cambados, a 26 de maio de 2021. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00