Start: 14 Agosto, 2019
00:00
End: 14 Agosto, 2024
00:00

No enlace que se xunta teñen a súa disposición a Dilixencia nº 2,  na que se da conta do informe-valoración das ofertas emitido polo Técnico Municipal e se formula proposta de adxudicación á Alcaldía dos contratos do subministro de “MOBILIARIO URBANO, VALLA PERIMETRAL DO CEIP SANTO TOMÉ E PANEIS INFORMATIVOS DO ROTEIRO CABANILLAS.

En Cambados, a 14 de agosto de 2019. Servizo de Contratación.

DESCARGAR DILIXENCIA Nº 2

Fees & Tickets
Free
$0,00