Start: 25 Outubro, 2018
00:00
End: 25 Outubro, 2023
00:00

No día de onte, 24/10/2018, levouse a cabo o trámite de apertura dos sobres únicos que conteñen as ofertas formuladas polas empresas que tomaron parte no procedemento aberto simplificado abreviado, para a contratación das obras de “MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS (CAMIÑO DE A PASTORA E CAMIÑO DE COUTO DE ABAIXO“, incluidas no Plan de Mellora de Camiños do Agader 2018-2019, do que se estendeu Dilixencia, remitíndose aos Servizos Técnicos para emisión de informe-valoración, aos efectos de formular proposta de adxudicación, se procede.
Cambados, 25 de outubro de 2018.
Servizo de Contratación.

DESCARGAR DILIXENCIA DE APERTURA

DESCARGAR INFORME TÉCNICO DAS VALORACIÓNS

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00