Start: 10 Xuño, 2020
00:00
End: 10 Xuño, 2025
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0607, de data 09/06/2020, adxudicouse o contrato menor das obras de “INSTALACIÓNS DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS-VILARIÑO, á empresa “GRUPORESA, S.L.”, que as executará polo prezo de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

39.636,49 €

35.563,95

21% IVE

8.323,66 €

7.468.43

Prezo

47.960,15 €

43.032,38

Baixa

4.927,77

As mencionadas obras contan cunha subvención ao 100% da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2018/2019.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 10 de xuño de 2020. A alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma

Fees & Tickets
Free
$0,00