Start: 7 Marzo, 2018
00:00
End: 6 Marzo, 2023
00:00

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 8 de marzo de 2018 (xoves), ás 14.00 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL (CAMBADOS)”, co seguinte

ORDE DO DÍA:

 ÚNICO.- Dar conta do informe do Técnico Municipal á xustificación das ofertas en baixa  desproporcionada presentada polas empresas e, se procede, formular proposta de adxudicación do contrato.

En Cambados, a 7 de marzo de 2018. O Concelleiro de Urbanismo Obras e Servizos. D. José Ramón Abal Varela.

Fees & Tickets
Free
$0,00