Start: 3 Novembro, 2022
00:00
End: 3 Novembro, 2027
00:00

BDNS (Identif.): 623653.

Por Decreto da Alcaldía 2022-1519, de data 03/11/2022, acordouse aceptar unha subvención outorgada a este Concello por Resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, publicada no D.O.G. nº 208, do 02/11/2022, pola que se concede a este Concello de Cambados a axuda solicitada para a Liña 2. Melloras nos puntos limpos existentes: proxectos de mellora das condicións das instalacións municipais para a recollida separada dos distintos fluxos de residuos, puntos limpos, ao abeiro da ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de recollida de residuos especiais de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2022.

A axuda concedida é a seguinte:

EXPEDIENTE

SOLICITANTE

LIÑA

Axuda Total concedida

PPLL-043-2022-RES

CONCELLO DE CAMBADOS

LIÑA 2 – MELLORA PL

79.764,30 €

% de cofinanciación

Axuda concedida 2022 (€)

Axuda concedida 2023 (€)

Axuda concedida 2024 (€)

Axuda concedida 2025 (€)

10,00 %

4.725,00 €

17.938,80 €

55.525,50 €

1.575,00 €

O orzamento dos investimento e cronograma da memoria-valorada modificada, presentada e aprobada, para as obras de “MELLORA DAS CONDICIÓNS DO PUNTO LIMPO”, redactada polo Arquitecto Técnico Municipal, D. Pelayo Eyo Valladares, é o seguinte:

Partidas

Inversión

Año 2022

Año 2023

Año 2024

Año 2025

1

Redacción Proxectos:

– Cerre perimetral

– Punto Verde

4.500,00

2

Formación para o persoal do punto limpo (preparación para a reutilización)

750,00

3

Cerre perimetral

19.932,00

4

Punto Verde

61.695,00

5

Elementos de información (carteis, paneis ou sinalización)

1.750,00

TOTAL GLOBAL

88.627,00

IVE

18.611,67

TOTAL CONTRATA

107.238,67

O que se fai público en cumprimento do artigo 8 da Lei 9/2013, de transparencia, acceso á información e bo goberno e polo disposto no artigo 20 11), da Orde do 28 de abril de 2022, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

En Cambados, 3 de novembro de 2022. O Alcalde, Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00