Start: 28 Decembro, 2020
00:00
End: 26 Decembro, 2025
00:00

Polo Concello de Cambados procedeuse á compra do local da antiga Cámara Agraria á Xunta de Galicia, que ascendeu a un total importe de 98.312,50 €.

A adquisición do citado ben inmoble financiouse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo a unha subvención outorgada ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018), que ascendeu a 99.612,50 € (adquisición, gastos notariais e inscrición rexistral).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 28 de decembro de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00