Start: 5 Febreiro, 2018
00:00
End: 5 Febreiro, 2023
00:00

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE DE PEÑA“.

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 21 de febreiro de 2018 (mércores), en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunicalo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:
SOBRE A: De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpren coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B: Conterá a oferta económica.

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DAS OBRAS:
Segundo o importe sinalado no proxecto redactada polo Arquitecto Municipal, ascenden a:

DENOMINACIÓN Total 21% IVE TOTAL CONTRATA
CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE PEÑA 9.777,81 € 2.053,34 € 11.831,15 €

FINANCIAMENTO.
O presente contrato financiaranse integramente con cargo ao Plan de Rehabilitación e Sinalización do Patrimonio Histórico-Cultural 2017,  da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

FORMA DE PAGO
A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:
O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.
Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

  • Código da oficina contable: L01360062 – OC
  • Código do órgano xestor: L01360062 – OG
  • Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZO DO CONTRATO.
1 MES dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

PUBLICIDADE
Os gastos dos carteis de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:
O único criterio será o do menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.
A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.

FIANZA
O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

En Cambados, a 5 de febreiro de 2018.  A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

DOCUMENTACIÓN:

MODELO DECLARACIÓN ART. 146

MODELO OFERTA ECONÓMICA

MEMORIA VALORADA DAS OBRAS

Fees & Tickets
Free
$0,00