Start: 7 Agosto, 2023
00:00
End: 7 Agosto, 2028
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBSTITUCIÓN DO 2º TRAMO DA TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “SUBSTITUCIÓN DO 2º TRAMO DA TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45231113-0 Traballos de reinstalación de tuberías.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante.

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto simplificado abreviado.

4.Valor estimado do contrato: 47.902,16

5.Presuposto base de licitación: 57.961,61

6.Número de ofertas recibidas: (2)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (2)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 19/07/2023.

b)Data de formalización do contrato: 03/08/2023.

c)Nome do contratista adxudicatario: Rodiño Obras y Transportes, S.L.

d)Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

36.090,00 €

7.578,90 €

43.668,90 €

14.297,71 €

Cambados, 7 de agosto de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00