Start: 11 Decembro, 2019
00:00
End: 11 Decembro, 2024
00:00

ANUNCIO FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL ”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados. a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría. c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “SUBMINISTRO MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL”. a)Tipo: Subministro b)CPV: 37400000-2 Artigos e material deportivo. c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento: a)Tramitación: Ordinaria. b)Procedemento: Aberto simplificado con varios criterios de adxudicación

4.Valor estimado do contrato: 39.908,06 €

5.Presuposto base de licitación: Importe Neto: 39.908,06 euros. Importe Total: 48.288,75 euros. 6.Número de ofertas recibidas: (6)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (6)

8.Formalización do contrato: a)Data de adxudicación: 27/11/2019. b)Data de formalización do contrato: 04/12/2019. c)Nome do contratista adxudicatario: VIRAXES, S.L. d)Importe de adxudicación: Importe neto: 36.758,32 euros. Importe total: 44.477,57 euros e)Vantaxes da oferta adxudicataria: Prezo e prazo de execución do subministro.

EMPRESA

Prezo s/IVE IVE TOTAL BAIXA PRAZO ENTREGA

VIRAXES, S.L.

36.758,32 7.719,25 44.477,57 3.811,18 14 días

En Cambados, a 11 de decembro de 2019. A alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00