Start: 11 Decembro, 2019
00:00
End: 11 Decembro, 2024
00:00

ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO

 En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SERVIZO DE XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAMBADOS ”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados. a)Organismo: Concello de Cambados. b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría. c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “Xestión e Docencia do Conservatorio Elemental e Escola de Música”. a)Tipo: Servizos. b)CPV:  80000000-4 “Servizos de ensinanza e formación”. c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento: a)Tramitación: Urxente. b)Procedemento: Aberto.

4.Valor estimado do contrato: 790.856,71 €

5.Presuposto base de licitación. Importe Neto: 790.856,71 euros. Importe Total: 790.856,71euros

6.Número de ofertas recibidas: (1)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (1)

8.Formalización do contrato: a)Data de adxudicación: 27/11/2019. b)Data de formalización do contrato: 10/12/2019. c)Nome do contratista/s adxudicatario/s:  ARTAROUSA, S.L. d)Importe/s ou canon/s de adxudicación: Importe neto: 788.000,00 euros. Importe total: 788.000,00 euros

e)Vantaxes da oferta adxudicataria: Prezo e melloras.

ARTAROUSA, S.L. PREZO DE ADXUDICACIÓN E MELLORAS
Prezo 788.000,00 € (catro anualidades) (197.000,00 €/ano lectivo)
Mellora 1 1 Xilófono de concerto (1600 €)

1 Vibráfono de concerto. (4000 €)

1 Batería de niñ@ (400 €)

1 Clarinete en Sib (300 €)

1 Oboe (1000 €)

4 violíns de tamaños variados (800 €)

Total 8.100,00 €.

Quedará incorporado ao patrimonio da Entidade Local (Cláusula 14.2 c)

Mellora 2 2 Congas (400 €)

Diverso material de pequena percusión e pratos (400 €)

1 piano de parede (3000 €)

1 Fagote tamaño estándar (1800 €)

1 violonchelo ½ (400 €)

1 saxo tenor (1500 €)

6 Reproductores de audio para aulas. (600 €)

Total 8.100,00 €.

Quedará incorporado ao patrimonio da Entidade Local (Cláusula 14.2 c)

En Cambados, a 11 de decembro de 2019. A Alcaldesa Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00