Start: 9 Xullo, 2020
00:00
End: 9 Xullo, 2025
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “INSTALACIÓN DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS – VILARIÑO 2019000302_PC2019”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

2.Obxecto do contrato: “INSTALACIÓN DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS – VILARIÑO 2019000302_PC2019”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45232410-9 Obras de saneamento 45233223-8 Traballos de repavimentación de calzadas

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Contrato menor.

4.Valor estimado do contrato: 39.636,49 €

5.Presuposto base de licitación:

Importe Neto: 39.636,49 €

Importe Total: 47.960,15 €

6.Número de ofertas recibidas: (.2)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (2)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 09/06/2020

b)Data de formalización do contrato: 10/06/2020

c)Nome do contratista adxudicatario: GRUPORESA, S.L.

d)Importe de adxudicación:

Importe neto: 35.563,95 €

Importe total: 43.032,38 €

e)Vantaxes da oferta adxudicataria:

Baixa: 4.927,77 €

Cambados, 10 de xullo de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00