Start: 22 Outubro, 2020
00:00
End: 22 Outubro, 2025
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VILA DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: PREMER

2.Obxecto do contrato:

MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VILA DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233222-1Traballos de pavimentación e asfaltado

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: PREMER

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado.

4.Valor estimado do contrato:

 

Execución material

68.275,00

13% Gastos xerais

8.875,75

6% Beneficio industrial

4.096,50

12.972,25

Valor estimado

81.247,25

 

5.Presuposto base de licitación:

 

Valor estimado

81.247,25

21% IVE

17.061,92

Presuposto base licitación

98.309,17

 

6.Número de ofertas recibidas: (18)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (18 SILEX)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 21/10/2020

b)Data de formalización do contrato: 22/10/2020

c)Nome do contratista adxudicatario: “NEMESIO ORDÓÑEZ, S.A.”

d)Importe adxudicación contrato e vantaxes da oferta adxudicataria:

 

Empresa

Prezo

Ive engadido

Baixa

Execución mellora

NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

67.666,20

30.642,97

Si (*)

(* Descrición da mellora) Aportación de filler de cemento na partida de aglomerado asfáltico para mellorar a estabilidade do pavimento dada a situación tan próxima ao mar e a circulación de vehículos pesados.

Aportación de filler de cemento de 2% en peso sobre Tm de mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d (D-12).

 

En Cambados, 22 de outubro de 2020. O Alcalde acc. D. Constantino Cordal Rodríguez.

Fees & Tickets
Free
$0,00