Start: 12 Maio, 2023
00:00
End: 12 Maio, 2023
00:00

Ven de publicarse no SILEX a licitación do contrato menor do “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMBADOS”, aos efectos de presentación de ofertas.

CONDICIÓNS DA CONTRATACIÓN:

PREZO ESTIMADO DO CONTRATO E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN. CRITERIOS DE SELECCIÓN.

PREZO ESTIMADO

21% IVE

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN

14.900,00

3.129,00

18.029,00

Prazo prestación do Servizo

4 meses

Horas semanais:

30

Persoas para a prestación do servizo de atención ao público que dispoñan dalgunha das titulacións seguintes: Diplomatura / Grao en Turismo.= Ciclo Superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas ou Ciclo Superior en Comercialización Turística e Guía.= Certificado de profesionalidade e promoción turística local e información ao visitante (Código HOTI0108).

2

En todo caso darase estricto cumprimento ao establecido nas Bases Reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento dos custos da prestación de servizos de información e atención ao público en Oficinas de Turismo 2023 (BOPPO n.º 15, 23/01/2023), da Excma. Deputación de Pontevedra, ao abeiro das que se outorgou a subvención para a contratación do servizo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Mellor oferta económica.

A presentación de ofertas realizarase a traves da ferramenta SILEX da Consellería de Facenda:  ACCESO A SILEX

Os modelos da declaración responsable e a oferta económica poderán descargarlos dentro da aplicación SILEX.

Prazo límite presentación ofertas: 23 de maio de 2023 (martes). Hora: 14:00.

En Cambados, 12 de maio de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00