26 Novembro, 2019
00:00

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

En cumprimento do establecido polo artigo 154 da LCSP, faise público o anuncio de formalización do contrato de arrendamento de local industrial de 1.864,17 m2, parcela 52, no polígono de Sete Pías.

1.Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Cambados

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c) Dirección de internet do perfil do contratante: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=576170&OR=239&ID=801&S=C&lang=gl

2.Obxecto do contrato:

Arrendamento de local industrial de 1.864,17 m2, parcela 52, no polígono de Sete Pías.

a) Tipo: Contratación patrimonial.

b) CPV: 70310000 Servizos de alugueiro ou venta de edificios

c) Medio de publicación do anuncio de licitación: Plataforma de Contratos de Galicia

3.Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Aberto cun único criterio de adxudicación.

4.Valor estimado do contrato: 2.143,80 euros/mes.

5. Presuposto base de licitación:

Importe Neto: 2.143,80 euros/mes

Importe Total: 2.594,00 euros/mes

6. Número de ofertas recibidas: (1)

7. Número de ofertas recibidas por vía electrónica (SILEX): (1)

8. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 18/11/2019

b) Data de formalización do contrato: 22/11/2019

c) Nome do contratista adxudicatario: “CONSERVAS CERMAR, S.L.”

d) Importe de adxudicación:

Importe Neto: 2.160,00 euros/mes

Importe Total: 2.613,60 euros/mes.

e) Duración do contrato: 2 anos, prorrogable por outros 2 máis.

En Cambados, a 26 de novembro de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00