Start: 17 Abril, 2018
00:00
End: 17 Abril, 2023
00:00

ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS. ANUNCIO.

1.- Entidade adxudicataria: Organismo: Ilmo. Concello de Cambados. Dependencia: Secretaría. Expte. Deputación nº: 2016015233. Expediente municipal nº 3766/2017.

2.- Obxecto do contrato: Soterramento de liña de baixa tensión na Rúa Real (Cambados).

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.

4.- Presuposto base de licitación: 110.923,10 (Ive engadido).

5.- Acordo de adxudicación: Decreto da Alcaldía 2018-0170. Data: 28/03/2018.

6.- Formalización do contrato: Data: 13/04/2018. Contratista: “COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.”

7.- Presuposto de adxudicación: 78.610,07 € (Ive engadido). Baixa en adxudicación: 32.303,03 €.

O que se fai público en cumprimento do artigo 154 do TRLCSP e polo disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, a 16 de abril de 2018. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00