Start: 9 Xullo, 2020
00:00
End: 9 Xullo, 2025
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2018-2019”.

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante:  ENLACE A PLATAFORMA CONTRATOS GALICIA

2.Obxecto do contrato:

RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45316100-6

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado abreviado.

4.Valor estimado do contrato: 75.319,98 €

5.Presuposto base de licitación: 91.137,18 €

6.Número de ofertas recibidas: (10)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (10)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 23/03/2020

b)Data de formalización do contrato: 26/06/2020

c)Nome do contratista adxudicatario: SIELVIGO, S.L.

d)Importe de adxudicación:

Importe neto: 66.783,74 €.

Importe total euros: 80.808,33 €

e)Vantaxes da oferta adxudicataria:

Baixa: 10.328,85 €.

Execución mellora 1: 800,00 €. Mellora 2: 2.700,00 € Mellora 3: 1.500,00 €

Cambados, 9 de xullo de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00