Start: 8 Abril, 2019
00:00
End: 8 Abril, 2024
00:00

ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS. ANUNCIO.

1.- Entidade adxudicataria: Organismo: Ilmo. Concello de Cambados. Dependencia: Secretaría. Expte. AGADER 2018-2019-PM2018-279. Expediente municipal nº 2081/2018.

2.- Obxecto do contrato: Mellora dos camiños rurais (Camiño de A Pastora e Camiño Couto de Abaixo-Castrelo).

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto simplificado sumario.

4.- Presuposto base de licitación: 50.198,06 (Ive engadido).

5.- Acordo de adxudicación: Decreto da Alcaldía 2018-0794. Data: 29/10/2018.

6.- Formalización do contrato: Data: 31/10/2018. Contratista: “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROUSA, S.L (MARCONSA)”

7.- Presuposto de adxudicación: 42.354,39 € (Ive engadido). Baixa en adxudicación: 7.843,67 €.

O que se fai público en cumprimento do artigo 154 do TRLCSP e polo disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, a 8 de abril de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00