Start: 31 Xullo, 2023
00:00
End: 31 Xullo, 2028
00:00

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-1353, de data 28/07/2023, adxudicáronse as obras de “DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN DE PLANTA BAIXA E ALTA SITA NA AVDA. DE VILARIÑO, Nº 114, á empresa “REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.” polo prezo e prazo de execución que se reflicte seguidamente:

Empresa adxudicataria

Prezo

s/IVE

IVE

Prezo

c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

(días naturais)

REVCOM ENERGÍAS RENOVABLES S.L.

24.797,31 €

5.207,44 €

30.004,75 €

4.080,12 €

10

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 31 de xullo de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00