Start: 4 Setembro, 2019
00:00
End: 4 Setembro, 2024
00:00

Convócae á Mesa de Contratación, para o día 5 de setembro de 2019, ás 10.00 horas, para dar conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte na licitación das obras de “HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA“ e formular proposta de adxudicación do contrato, se procede.
O devandito acto non será público.
En Cambados, a 4 de setembro de 2019.
Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00