Start: 18 Novembro, 2022
00:00
End: 18 Novembro, 2027
00:00

Por Decreto da Alcaldía 2022-1550, de data 09/11/2022, adxudicouse o contrato menor do servizo que se describe seguidamente:

Expte. Subvención Xunta: PPLL-043-2022-RES

Expte. Subv. Concello: 1919/2022

Expte. Contratación: 4513/2022

Tipo Contrato

CONTRATO MENOR DE SERVIZOS

CPV

71000000-8 Servizos de arquitectura, construción, enxeñería e inspección.

71242000-6 Elaboración de proxectos e deseños, presupostos.

71245000-7 Proxectos presentados para aprobación, planos de execución e especificacións

Obxecto

MELLORA DAS CONDICIÓNS DO PUNTO LIMPO (redacción proxectos: cerre perimetral e punto verde) Anualidade 2022

Servizo/ Área

CONTRATACIÓN

Terceiro

D. FERNANDO SANTIAGO CASTRO

Valor estimado

3.100,00

(IVE) 21%

651,00

Orzamento base de licitación (total)

3.751,00

Aplicación

2022.1622.63201

Documento Rc

2022/EP/009244

FINANCIAMENTO: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ao abeiro da ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de recollida de residuos especiais de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2022 (código de procedemento MT975M).

O que se fai público en cumprimento do artigo 8 da Lei 9/2013, de transparencia, acceso á información e bo goberno e polo disposto no artigo 20 11), da Orde do 28 de abril de 2022, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

En Cambados, 18 de novembro de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00