Start: 5 Agosto, 2021
00:00
End: 5 Agosto, 2026
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1070, de data 05/08/2021, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS MUNICIPAIS (RÚA CARBALLEIRA, BELECO E CAAMAÑO BOURNACELL)”, á empresa “NEMESIO ORDÓÑEZ, S.A.”, que as executará polo prezo e melloras seguintes:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

36.690,02 €

36.117,65

21% IVE

7.704,90 €

7.584,71

Prezo

44.394,92 €

43.702,36

Baixa

692,56

Execución das melloras nº 1, 2 e 3 que se describirán seguidamente.

Aplicación orzamentaria

2021.1532.61905

MELLORA 1.

Regularización dunha zona de 250 m2 da rúa Carballeira con aglomerado en quente tipo D-12 con espesor aproximado de 2 cm, incluso parte proporcional de rego de adherencia.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Regularización dunha zona da rúa Carballeira con aglomerado en quente tipo D-12 con espesor aproximado de 2 cm, incluso parte proporcional de rego de adherencia.

Rúa Carballeira

250 m2

3,00 €

750,00 €

Xustificación : Aínda que se realiza o fresado ou escarificado, o vial necesita unha capa de regularización na zona marcada para mellorar as cotas e pendentes do vial nesa zona.

MELLORA 2.

Incremento de espesor da capa de pavimentación de 5 cm. que estaba proxectada a 6 cm. con mestura bituminosa en quente AC 16 SURF 50/70 D.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d.

Total 3 Rúas

2.442 m2

1,50 €

3.663,00 €

MELLORA 3.

Custo de realización de proba de control de calidade de espesor de asfaltado consistente en realización de testigos, nos puntos que indique o director de obra.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Extracción probeta-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade.

Total 3 Rúas.

7 ud.

60,00 €

420,00 €

As obras están subvencionadas polo Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2020.

En Cambados, 5 de agosto de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma:

Fees & Tickets
Free
$0,00