Start: 21 Outubro, 2020
00:00
End: 21 Outubro, 2025
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-1263, de data 21/10/2020, adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA, á empresa “NEMESIO ORDOÑEZ, S.A., que as executará polo prezo e mellora seguinte:

Empresa

Prezo

Ive engadido

Baixa

Execución mellora

NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

67.666,20

30.642,97

Si (*)

(* Descrición da mellora) Aportación de filler de cemento na partida de aglomerado asfáltico para mellorar a estabilidade do pavimento dada a situación tan próxima ao mar e a circulación de vehículos pesados.

Aportación de filler de cemento de 2% en peso sobre Tm de mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d (D-12).

As obras están subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 21 de outubro de 2020. O Alcalde Acc., D. Constantino Cordal Rodríguez.

Fees & Tickets
Free
$0,00