Start: 5 Xullo, 2023
00:00
End: 5 Xullo, 2028
00:00

ANUNCIO DE CONCESIÓN SUBVENCIÓN

Por Decreto desta Alcaldía 2023-1227, de data 05/07/2023, aceptouse a subvención seguinte:

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Resultando que, este Concello concorreu á convocatoria de subvención do INEGA tramitando tres solicitudes ao abeiro da RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento IN422J e IN422K), (DOG N.º 215, DO 09/11/2021).

As actuacións para as que se solicitaron axudas foron son as seguintes:

PROGRAMA INCENTIVOS 4

Edificios Municipais

Centro de Día

Centro socio-cultural

A Merced

Edificio Admivo.

Rúa Ourense

Resumen total dos investimentos

Prezo estimado

11.545,00

13.775,00

10.455,00

35.775,00

21% IVE (*)

2.424,45

2.892,75

2.195,55

7.512,75

Presuposto base licitación

13.969,45

16.667,75

12.650,55

43.287,75

(*) Ive non subvencionable.

Resultando que, con data 04/05/2023, polo director do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) ditáronse resolucións polas que se conceden as subvencións para levar a cabo as actuacións de “INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO”, nas edificacións municipais seguintes:

CENTRO DE DÍA

SUBVENCIÓN

INEGA

FONDOS

CONCELLO

Prezo estimado

11.545,00

8.190,00

3.355,00

21% IVE

2.424,45

2.424,45

Presuposto total

13.969,45

8.190,00

5.779,45

CADRO DESAGREGADO DO INVESTIMENTO

Redacción proxecto + Dirección técnica da instalación + Coordinación Seguridade e saúde €

SUBMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMENTOS €

Valor estimado

(800+400+200) 1.400,00

10.145,00

21% IVE

294,00

2.130,45

Presuposto base de licitación

1.694,00

12.275,45

CENTRO SOCIO CULTURAL A MERCED

SUBVENCIÓN

INEGA

FONDOS

CONCELLO

Prezo estimado

13.775,00

10.237,50

3.537,50

21% IVE

2.892,75

2.892,75

Presuposto total

16.667,75

10.237,50

6.430,25

CADRO DESAGREGADO DO INVESTIMENTO

Redacción proxecto + Dirección técnica da instalación + Coordinación Seguridade e saúde €

SUBMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMENTOS €

Valor estimado

(800+400+200) 1.400,00

12.275,00

21% IVE

294,00

2.577,75

Presuposto base de licitación

1.694,00

14.852,75

EDIFICIO ADMIVO.

RÚA OURENSE

SUBVENCIÓN

INEGA

FONDOS

CONCELLO

Prezo estimado

10.455,00

7.507,50

2.947,50

21% IVE

2.195,55

2.195,55

Presuposto total

12.650,55

7.507,50

5.143,05

CADRO DESAGREGADO DO INVESTIMENTO

Redacción proxecto + Dirección técnica da instalación + Coordinación Seguridade e saúde €

SUBMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMENTOS €

Valor estimado

(800+400+200) 1.400,00

9.055,00

21% IVE

294,00

1.901,55

Presuposto base de licitación

1.694,00

10.956,55

Polo exposto, en virtude das competencias atribuídas á Alcaldía polo artigo 21.1 s), da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local

RESOLVO:

1º.- Aceptar as axudas concedidas polo INEGA para levar a cabo as actuacións seguintes:

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO NO CENTRO DE DÍA, importe concedida 8.190,00 €.

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO NO CENTRO SOCIO-CULTURAL A MERCED, importe concedido 10.237,50 €.

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO NO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA RÚA OURENSE, importe concedido 7.507,50 €.

Investimento total

Subvención INEGA

Fondos municipais.

43.287,75 €

25.935,00 €

17.352,75 €

2º.- O Concello farase cargo do imposto do IVE, ao non ser un gasto subvencionable.

3º.- O prazo límite para executar e xustificar os investimentos será de 18 meses contados dende a data de notificación da resolución de concesión.

4º.- Do presente acordo darase traslado aos Servizos de Intervención e Contratación, aos efectos do seu coñecemento e tramitación dos preceptivos expedientes.

5º.- Insertarase anuncio na páxina web do Concello e no Portal de Transparencia en cumprimento do establecido no artigo 15 i) da Resolución do 28 de outubro de 2021, no que se di: “i) Toda referencia ás actuacións subvencionadas en publicacións, actividades de difusión, páxinas web e en xeral calquera medio de difusión debe cumprir cos requisitos que figuran no Manual de Imaxe do Programa que estará dispoñible na web do IDAE. Deberá mencionarse ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, no marco do Plan de recuperación, transformación y resiliencia, e o Mecanismo de recuperación e resiliencia establecido polo Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, debendo exhibirse de forma correcta e destacada o emblema da UE cunha declaración de financiamento adecuada que diga «financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU», xunto ao logo do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, dispoñible no link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. Tamén deberán constar o símbolo e logotipo da Xunta de Galicia e do Inega, en cumprimento do artigo 15.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia…”; e,

6º.- Da presente Resolución darase conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que celebre.

En Cambados, 5 de xullo de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00