Start: 26 Maio, 2023
00:00
End: 26 Maio, 2028
00:00

En cumprimento do disposto no artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “REPARACIÓN DA CUBERTA DO CENTRO CULTURAL DE VILARIÑO”. PLAN OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2023)

1. Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a) Organismo: Concello de Cambados

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c) Dirección de internet do perfil do contratante: ww.cambados.gal

2. Obxecto do contrato: “REPARACIÓN DA CUBERTA DO CENTRO CULTURAL DE VILARIÑO”

a) Tipo: Obra

b) CPV: 45261000-4 Traballos de construción de cubertas e estruturas de cerramento, e traballos conexos. 45261100-5 Traballos de construción de armaduras para cubertas. 45261211-6 Colocación de tellas. 45261200-6 Traballos de recubrimento e pintura de cubertas.

c) Medio de publicación do anuncio de licitación: Invitación – SILEX

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Contrato menor

4.Valor estimado do contrato: 32.948,96 €

5. Presuposto base de licitación: 39.868,24 €

6. Número de ofertas recibidas: (2)

7. Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (2)

8. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 09/05/2023

b) Data de formalización do contrato: 10/05/2023

c) Nome do contratista adxudicatario: D. Ramón Barros Rey

d) Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria:

Prezo

Ive

Prezo

Baixa

29.950,00

6.289,50

36.239,50

3.628,74

Cambados, 26 de maio de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00