Start: 31 Maio, 2023
00:00
End: 31 Maio, 2028
00:00

ANUNCIO ACEPTACIÓN DE CONTRATO

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato menor de “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 2023 – 2022071289”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

2.Obxecto do contrato: “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 2023

a)Tipo: Servizos.

b)CPV: 79342320-2 Servizos de atención ao cliente. 79992000-4 Servizos de recepción

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Invitacións e licitación aberta na ferramenta de licitación SILEX da Consellería de Facenda e Admón. Pública.

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Menor

4.Valor estimado do contrato: 14.900,00 €

5.Presuposto base de licitación: 18.029,00

6.Número de ofertas recibidas: (1)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (1)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 26/05/2023

b)Data de aceptación do contrato: 30/05/2023

c)Nome Do contratista adxudicatario: CULTUREVEN, S.L.

d)Importe e vantaxes da oferta adxudicataria:

Nome/Razón social CULTUREVEN, S.L.

Prezo

14.893,00

21 % IVE

3.127,53

Importe total

18.020,53

Duración: 4 meses

30 horas semanais.

2 persoas.

2 Persoas para a prestación do servizo de atención ao público e información que dispoñan dalgunha das titulacións seguintes: Diplomatura / Grao en Turismo.= Ciclo Superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas ou Ciclo Superior en Comercialización Turística e Guía.= Certificado de profesionalidade e promoción turística local e información ao visitante (Código HOTI0108).

En todo caso darase estrito cumprimento ao establecido nas Bases Reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento dos custos da prestación de servizos de información e atención ao público en Oficinas de Turismo 2023 (BOPPO n.º 15, 23/01/2023), da Excma. Deputación de Pontevedra, ao abeiro das que se outorgou a subvención para a contratación do servizo.

Cambados. (Asinado dixitalmente á marxe)

Fees & Tickets
Free
$0,00