Start: 3 Xullo, 2024
00:00
End: 3 Xullo, 2029
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2024-1169 de data 02/07/2024, adxudicouse o contrato  de “SUBMINISTRO LUMINARIAS PARA VARIOS VIAIS DO CONCELLO PC2022 2024011298”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022) que se describe seguidamente:

Empresa Prezo s/IVE IVE € Prezo c/IVE € Baixa €
INSATEL INSTALACIONES, S.L. 25.500,00 5.355,00 30.855,00 19.806,56

O que se fai público en cumprimento do establecido no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022-2023).

En Cambados, a 3 de xullo de 2024. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00