Start: 21 Novembro, 2022
00:00
End: 22 Novembro, 2027
00:00

Por Decreto da Alcaldía 2022-1600, de data 21/11/2022, adxudicouse o contrato menor do servizo que se describe seguidamente:

Expte. Subvención Xunta: PPLL-043-2022-RES

Expte. Subv. Concello: 1919/2022

Expte. Contratación: 4462/2022

Tipo Contrato

CONTRATO MENOR DE SERVIZOS

CPV

80540000-1 Servizos de formación en materia ambiental

Obxecto

FORMACIÓN PARA PERSOAL DO PUNTO LIMPO

Servizo/ Área

CONTRATACIÓN

Terceiro proposto:

COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L. B15467962

Valor estimado

742,50

(IVE) 21%

155,93

Orzamento base de licitación (total)

898,43

5 horas de formación (2 xornadas de 2,30 horas cada unha) para a impartición da materia de formación contida no documento que, como anexo, se une á oferta económica.

Aplicación

1622.16200

Documento Rc

2022/EP/009245

FINANCIAMENTO: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ao abeiro da ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de recollida de residuos especiais de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2022 (código de procedemento MT975M).

O que se fai público en cumprimento do artigo 8 da Lei 9/2013, de transparencia, acceso á información e bo goberno e polo disposto no artigo 20.11), da citada Orde do 28 de abril de 2022, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

En Cambados, 21 de novembro de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00