Start: 31 Maio, 2023
00:00
End: 31 Maio, 2028
00:00

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-0938, de data 31/05/2023, adxudicouse o CONTRATO PRIVADO DE SERVIZOS DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA A REALIZACIÓN DUN CONCERTO DA ARTISTA BELÉN AGUILERA, O DÍA 2 DE AGOSTO, ÁS 22:00 HORAS, NA PRAZA DE FEFIÑÁNS, CO MOTIVO DA FESTA DO ALBARIÑO 2023, polo prezo seguinte:

Prezo s/IVE

IVE

TOTAL

18.000,00

3.780,00

21.780,00

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 31 de maio de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00