Start: 12 Xullo, 2023
00:00
End: 12 Xullo, 2028
00:00

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

Por Decreto desta Alcaldía nº 2023-1252, de data 10/07/2023, adxudicouse o contrato privado de servizos de interpretación artística á empresa “MANITOMAL, S.L.”, para a realización dun concerto da artista “ZAHARA RAVE”, o día 04/08/2023, na Praza de Fefiñáns, co gallo da Festa do Albariño 2023, polo prezo de:

Prezo s/IVE €

IVE €

TOTAL €

50.000,00

10.500,00

60.500,00

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 12 de xullo de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00