Start: 11 Agosto, 2020
00:00
End: 11 Agosto, 2025
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0949 de data 11/08/2020, adxudicouse o contrato mixto (subministro e obras) para a “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS”, á empresa “TECNOLOGÍA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A.”, polo prezo e melloras seguintes:

RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS

Adxudicatario:

TECNOLOGÍA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L. CIF B15467921

Base impoñible:

64.579,39 €

IVE: 13.561,67 €

Total: 78.141,06 €

Baixa: 16.004,79 €

Prazo de mantemento: (5+5)

Prazo execución das obras: 26 días laborais.

MELLORAS A EXECUTAR OFERTADAS POLA EMPRESA: Os elementos a subministrar serán os que se indican nas mostras, descricións e fotografías que, como documentación previa á adxudicación, lles foi requirida na Providencia da Alcaldía e que se atopa unida ao expediente de contratación 1404/2020.

Mellora 1

Subministro 202 luminarias

Mellora 2

Subministro 208 luminarias

Mellora 3

Instalación 34 luminarias sistema retrofit

Mellora 4

Subministro 10 luminarias adicionais stock.

Mellora 5

Subministro 10 luminarias adicionais stock.

As mencionadas obras contan cunha subvención ao 100% da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2018/2019.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 11 de agosto de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00