Start: 9 Maio, 2023
00:00
End: 9 Maio, 2023
00:00

Por Decreto da Alcaldía2023-0811, de data 09/05/2023, adxudicouse o contrato menor das obras de REPARACIÓN DA CUBERTA DO CENTRO CULTURAL DE VILARIÑO, á “RAMÓN BARROS REY”, polo prezo que se indica seguidamente:

Prezo

Ive

Prezo

Baixa

29.950,00

6.289,50

36.239,50

3.628,74

O investimento atópase subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2023).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e a Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2023.

En Cambados, 9 de maio de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00