Start: 22 Xuño, 2023
00:00
End: 22 Xuño, 2028
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-1141, de data 22/06/2023, adxudicouse o contrato das obras de REFORMA DOS ASEOS DO CEIP SANTO TOMÉ, á “RAMÓN BARROS REY”, polo prezo que se indica seguidamente:

Prezo s/Ive

Ive

Prezo c/IVE

Baixa

27.433,23

5.760,98

33.194,21

1.673,66

O investimento atópase subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2023).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e a Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2023.

En Cambados, 22 de xuño de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00