Start: 30 Xuño, 2021
00:00
End: 30 Xuño, 2026
00:00

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

Por Decreto da Alcaldía, de data 29 de xuño de 2021, adxudicouse o contrato menor das obras de “EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE A CORUÑA”, á empresa “NAROM, S.L.”, que executará as obras polo prezo e mellora seguintes:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

32.263,68 €

32.018,47 €

21% IVE

6.775,37 €

6.723,88 €

Prezo

39.039,05 €

38.742,35 €

Baixa

296,70 €

Aplicación orzamentaria:

2021.1533.60920

MELLORA OFERTADA A EXECUTAR POLA ADXUDICATARIA:

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Execución de paso de peóns elevado entre a futura rotonda e a Avda. De A Coruña, coas mesmas condicións que as correspondentes partidas indicadas no Proxecto, para o mesmo paso entre a rotonda e o espazo deportivo de O Pombal, incluíndo ademais a ampliación da pintura e os sinais verticais correspondentes.

1

5.002,00

5.002,00

 

As obras están subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2020.

En Cambados, 30 de xuño de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00