30 Novembro, -0001
00:00

Por Decreto da Alcaldía, de data 28 de maio de 2021 adxudicouse o contrato para o “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE (COMPOSTAXE, PANEIS INFORMATIVOS E SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA)”, ás empresas, polos prezos e melloras que se reflicten nos cadro seguintes:

LOTE 1: UNIDADES MODULARES COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA CIVIL

EMPRESA

Prezo

Ive

Prezo

Ofertado

Baixa

VERMICAN SOLUCIONES COMPOSTAJE, S.L.

20.327,69

4.268,81

24.596,50

1.834,58

LOTE 2. PANEIS INFORMATIVOS

EMPRESA

Prezo

Ive

Prezo Ofertado

Baixa

Mellora

LAU CREACIÓNS, S.L.

4.951,00

1.039,71

5.990,71

666,11

Ofertada *

(*) Mellora: Instalación dos paneis informativos.

LOTE 3. SISTEMA VÍDEO VIXILANCIA

EMPRESA

Prezo

Ive

Prezo Ofertado

Baixa

Mellora

CONTALOCAL, S.L.<

2.700,00

567,00

3.267,00

70,18

Ofertada *

* Execución dos traballos de instalación do sistema de vídeo vixilancia nas instalacións do Punto Limpo

O investimento está subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019 – Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base  Reguladoras do Plan Concellos 2018-2019 (Anualidade 2019)

En Cambados, 28 de maio de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00

2 Scheduled Dates