Start: 13 Setembro, 2022
00:00
End: 13 Setembro, 2027
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-1232 de data 12-09-2022, adxudicouse o contrato do servizo de “Redacción do proxecto para a intervención da restauración, traballos de eliminación de graffitis en elementos catalogados do “Muiño de A Seca” e “Fonte de Fefiñáns” e informe final, adxudicados á empresa Esteo Técnica na Conservación e Restauración, S.L., polo prezo seguinte:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

7.854,00

1.649,34

9.503,34

189,92

Financiamento con cargo a subvención (BDNS(Identif.):618144) outorgada pola Excma. Deputación de Pontevedra, ao abeiro das Bases de subvencións para supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural, dirixidas aos Concellos da Provincia de Pontevedra para o ano 2022.

Presuposto investimento

(Ive engadido)

Nº Expte.

Subvención

Fondos

Municipais

9.693,26 €

2022030636

9.693,26 €

0.00

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e na Base décimo sexta das Reguladoras da subvención citada no parágrafo anterior.

En Cambados, 13 de setembro de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00