Start: 7 Decembro, 2020
00:00
End: 8 Decembro, 2025
00:00

Por Decreto da Alcaldía de data 3 de decembro de 2020, adxudicouse o contrato do “PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DE A CALZADA, á empresa “D. SEBASTIÁN RODRÍGUEZ OUTEDA, que o executará polo prezo e melloras seguintes:

 

Prezo

IVE

Prezo total

ofertado

Baixa

Prazo

execución

Prazo

garantía

37.580,17

7.891,83

45.472,00

4.377,79

59

2+3

 

As obras están subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, a 3 de decembro de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00