Start: 30 Novembro, 2023
00:00
End: 30 Novembro, 2028
00:00

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-2033, de data 30/11/2023, adxudicouse o contrato de subministro para a “MODERNIZACIÓN DO EQUIPO TÉCNICO DO AUDITORIO MUNICIPAL” que se describe seguidamente:

EMPRESA

Prezo s/IVE

IVE €

Prezo c/IVE

Baixa

TECESA ACÚSTICA VISUAL SL

19.615,00 €

4.119,15 €

23.734,15 €

989,78 €

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 30 de novembro de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00