Start: 23 Xuño, 2022
00:00
End: 23 Xuño, 2027
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-0743, de data 23 de xuño de 2022, adxudicouse o contrato de subministro e instalación de “PUNTOS DE ACCESO WIFIá empresa “TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U., que o executará de acordo co “Dossier” que acompaña á oferta económica e polo prezo e prazo que se describen seguidamente:

Empresa

Prezo

Ive

Prezo Ofertado

Baixa

Prazo de execución do subministro e instalación

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.

22.605,73

4.747,20

27.352,93

16.588,34

2 QUINCENAS

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2020 da Excma. Deputación de Pontevedra.

En Cambados, 23 de xuño de 2022. O Alcalde acc., D. Constantino Cordal Rodríguez.

Fees & Tickets
Free
$0,00