Start: 13 Xuño, 2022
00:00
End: 13 Xuño, 2027
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-0658, de data 10 de xuño de 2022, adxudicouse o contrato de subministro de elementos de xogo para a “DOTACIÓN DE PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E PARQUE TORRADOá empresa “NELMAR, S.L.U., que o executará polo prezo e mellora que se describe seguidamente:

ADXUDICATARIA

Prezo

Ive

Prezo

do contrato

Baixa

Oferta a mellora descrita

na Cláusula 15 do Prego

NELMAR, S.L.U.

29.270,00

6.146,70

35.416,70

4.583,30

SI

MELLORA ofertada que deberá executar a adxudicataria:

Parque infantil Clemencio Fernández Pulido:

En Memoria-Valorada: Pav. CONT. BICAPA SBR E ENCAPSULADO 3+1 CM Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,3 m, realizado “in situ”, de 40 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 30 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho ENCAPSULADO de 10 mm de espesor, unidas ambas as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración 7.615,35 €

MELLORA PROPOSTA: Pav. CONT. BICAPA SBR E EPDM 3+1 CM Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,3 realizado “in situ” de 40 mm de espesor total constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 30 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, unidas ambas as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración 1.350,00 €

Parque infantil Torrado:

En Memoria-Valorada: Pav. CONT. BICAPA SBR E ENCAPSULADO 3+1 CM Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,3 m, realizado “in situ”, de 40 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 30 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho ENCAPSULADO de 10 mm de espesor, unidas ambas as as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atomosféricos. Valoración 2.787,78 €

MELLORA PROPOSTA: Pav. CONT. BICAPA SBR E EPDM 3+1 CM Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,3 m, realizado “in situ”, de 40 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 30 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, unidas ambas as as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración 494,20 €

En Memoria-Valorada: Pav. CONT. BICAPA SBR + ENCAPSULADO 4+1 CM S/ HIC (M2). Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,5 m, realizado “in situ” de 50 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 40 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho ENCAPSULADO de 10 mm de espesor, unidas ambas as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración en 565,99 €

MELLORA PROPOSTA: Pav. CONT. BICAPA SBR + EPDM 4+1 CM S/ HIC ( M2). Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,5 m, realizado “in situ” de 50 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 40 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, unidas ambas as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración 94,60 €

En Memoria-Valorada: Pav. CONT. BICAPA SBR + ENCAPSULADO 7+1 CM. Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,90 m, realizado “in situ” de 80 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 70 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho ENCAPSULADO de 10 mm de espesor, unidas ambas as capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración en 1.288,22 €

MELLORA PROPOSTA: Pav. CONT. BICAPA SBR + EPDM 4+1 CM S/ HIC ( M2). Pavimento de absorción de impactos para unha altura máxima de caída de 1,90 m, realizado “in situ” de 80 mm de espesor total, constituído por unha capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de cor negra de 70 mm de espesor e unha capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, unidas ambas capas cun ligante de poliuretano mono compoñente, resistente aos raios UV, aos hidrocarburos e aos axentes atmosféricos. Valoración 183,90 €

Valoración total da mellora que se propón:

2.122,70

21% IVE

445,77

2.568,47

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2020 da Excma. Deputación de Pontevedra.

En Cambados, 13 de xuño de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00