Start: 19 Agosto, 2020
00:00
End: 18 Agosto, 2025
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0986, de data 19/08/2020, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”, á empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TRES TORRES 2010, S.L.”, que as executará polo prezo e mellora seguinte:

 

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

33.579,98

30.000,00

21% IVE

7.051,80

6.300,00

Prezo

40.631,77

36.300,00

Baixa

4.331,77

Aplicación orzamentaria

2020.3340.62209

 

MELLORA OFERTADA QUE DEBERÁN EXECUTAR:

MELLORA: As melloras a executar son as de selado perimetral exterior da totalidade das carpinterías exteriores, previa limpeza e retirada do selado actual, de acordo coa seguinte designación:

Selado da xunta perimetral exterior de 10 mm de anchura e 10 mm de profundidade entra calquera tipo de carpintería e o paramento mediante un cordón elástico de masilla elástica mono compoñente a base de poliuretano, de elasticidade permanente e curado rápido, cor gris clara ou branco, incluso p.p. de retirada de selado anterior e preparación do paramento e carpintería para a nova aplicación.

Para a realización desta partida contase coa utilización dos medios auxiliares de elevación e traballo en altura necesarios para a limpeza e pintado da fachada.

 

As obras están subvencionada polo Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 19 de agosto de 2020. A alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma

Fees & Tickets
Free
$0,00