Start: 22 Xullo, 2020
00:00
End: 22 Xullo, 2025
00:00

Por Decreto de Alcaldía 2020-0826, de data 22/07/2020, adxudicouse o contrato menor do servizo de “CONTROL CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”, á empresa “EUROTEC, INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L., polo prezo de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

921,83

525,00

21% IVE

193,58

110,25

Prezo

1.115,41

635,25

Baixa

480,16

O servizo que se contrata conta cunha subvención do Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

FINANCIAMENTO

FEADER – AGADER

FONDOS MUNICIPAIS (IVE)

525,00 €

110,25 €

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e artigo 63 da LCSP.

En Cambados, a 22 de xullo de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00