Start: 19 Xullo, 2023
00:00
End: 19 Xullo, 2028
00:00

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-1305, de data 19/07/2023, adxudicáronse as obras de “SUBSTITUCIÓN DO SEGUNDO TRAMO DA TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO”, á empresa “RODIÑO OBRAS Y TRANSPORTES, S.L.” polo prezo seguinte:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

36.090,00 €

7.578,90 €

43.668,90 €

14.297,71 €

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 19 de xullo de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00